آقای دکتر مهیار سجادیان

Dr. Mahyar Sajadian

مدرس دانشگاه و پژوهشگر

Researcher ID: (322359)

83
49
11
2
69
7

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

 • آسیب شناسی کیفیت رقابت آمیز مدیریت مقصد گردشگری کویر مطالعه موردی: کویر شهداد کرمان منتشر شده در فصلنامه جغرافیا و توسعه (1397)
 • تحلیلی بر مدخلیت حکمرانی شهری شایسته اسلامی در تعمیق الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت منتشر شده در فصلنامه راهبرد (1397)
 • بررسی تاثیر نوع آهک و نحوه ی اختلاط آن در بهسازی خاک های متورم شده منتشر شده در مجله ی مهندسی عمران شریف (1396)
 • تدقیقی برتغییرات مکانی-زمانی آلودگی هوای کلانشهر تهران منتشر شده در فصلنامه مطالعات عمران شهری (1396)
 • تدقیقی بر تقابل یا تعامل سیمای توپوگرافی و آلودگی هوای حاصل از حمل و نقل کلانشهر تهران منتشر شده در فصلنامه مطالعات عمران شهری (1396)
 • بهره گیری از سیستم خبره و GIS دینامیک در هدایت آنی ترافیک تهران با توجه به وضعیت آلودگی هوا منتشر شده در فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) (1389)
 • مدخلی بر مفاهیم و بنیادهای شهرهای «کریپتویی» و «متاورسی» به هدف بهره گیری آگاهانه در کشور ایران (1400)
 • هرآینگی «تکنوشهر» در منظومۀ شهری کشور و مفهوم پردازی آن (1400)
 • رتبه بندی و مقایسۀ نسبی مناطق کلانشهر اهواز از منظر شاخص های در دسترس رشد هوشمند شهری- فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات جغرافیایی-دورۀ26- شمارۀ4- پائیز 1400 (1400)
 • تدقیقی بر تغییرات مکانی-زمانی آلودگی هوای کلانشهر تهران- فصلنامه مطالعات عمران شهری-دوره اول-شماره دوم-پائیز1396 (1396)
 • تدقیقی بر تقابل یا تعامل سیمای توپوگرافی و آلودگی هوای حاصل از حمل و نقل کلانشهر تهران-فصلنامه مطالعات عمران شهری-دوره اول-شماره سوم-زمستان1396 (1396)
 • مداقه ای آسیب شناسانه بر سازمان یابی فضایی و مدیریت کلانشهر تهران منطبق بر رهیافت ها و رهنمودهای منبعث از آرمان مدیریت یکپارچه- فصل نامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس،دوره هشتم،شماره30،زمستان1395 (1395)
 • تبیین چالش های استقرار سامانه حمل و نقل هوشمند(ITS) در راههای روستایی کشور به منظور کاهش تصادفات- فصل نامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس،دوره هشتم،شماره29،پاییز1395 (1395)
 • مدخلی بر تبیین مفاهیم بنیادین اقتصاد اسلامی در برنامه ریزی و مدیریت شهرهای کشور- فصل نامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس،دوره هشتم،شماره28،تابستان1395 (1395)
 • دانشگاه موج چهارم،تعاملات رشته ای و شهر های خلاق(واکاوی راهبرد بهینه در کشور)-فصل نامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس،سال ششم،شماره19،بهار1393 (1393)
 • تحلیل قابلیت استفاده جذابیت دامنه نوردی در گردشگری روستایی دهستان های شهرستان آمل با بهره گیری از AHP،روشStep Function وGIS- فصل نامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس،سال ششم،شماره20،تابستان1393 (1393)
 • طراحي مفهومي سيستم خبره قيمت گذاري معابر شهري با توجه به شاخص آلودگي هوا وبا بهره گيري از GIS ، داده كاوي و شبكه هاي عصبي (با تاكيد بر شهرتهران)-ماهنامه پردازشگر-سال یازدهم-شماره 105-تیرماه1392 (1392)
 • تحلیل وضعیت بهمن خیزی روستاها و راههای استان مازندران با بهره گیری از تلفیقGIS وAHP - فصل نامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس،سال پنجم،شماره18،زمستان1392 (1392)
 • بهره گیری از تلفیق تکنولوژی های مبتنی برGIS و Sensor Web به منظور کنترل بهینه امنیت در شهرهای مرزی،فصلنامه علمی-تخصصی دانش انتظامی سیستان و بلوچستان،دوره جهارم،شماره9،زمستان1392 (1392)
 • بررسی اثربخشی تاسیس رشته ژئوانفورماتیک در آموزش عالی کشور بر ارتقای کارآیی پژوهش های کاربردی و مسئله محور جغرافیایی- فصل نامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس،سال پنجم،شماره17،پاییز 1392 (1392)
 • رتبه بندی و تحلیل گردشگری روستایی مبتنی بر اکوتوریسم رودخانه ای دهستانهای شهرستان آمل با بهره گیری ازGIS و تلفیقAHP، شبکه داده ها و آنالیز حساسیت- فصل نامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس،سال پنجم،شماره16،تابستان1392 (1392)
 • ناوبری هوشمند خودروهای امداد با تلفیقWeb GIS،تکنولوژی های فضایی و سیستم های چندعاملی(MAS) به موقع وقوع بحرانها در کلانشهرها- فصل نامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس،سال پنجم،شماره15،بهار 1392 (1392)
 • واکاوی حساسیت انسانی کلانشهر تهران در برابر آلودگی هوا با بهره گیری از تلفیق GISو AHP-فصلنامه علمی-پژوهشی نگرشهای نو در جغرافیای انسانی،سال چهارم،شماره چهارم،پائیز 1391،شماره6،پیاپی16 (1391)
 • بررسی تطبیقی سازمان یابی فضایی شهرهای مرزی کشور با استفاده از تلفیق شاخص های جمعیتی و آنالیزهای زمین آماری مبتنی برGIS – فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس-سال چهارم-شماره13-پاییز1391 (1391)
 • بهره گیری از شبکه عصبی به منظور استفاده در فرآیند مدیریت ریسک زیست محیطی ناشی از آلودگی هوای ناشی از ترافیک در کلانشهر تهران-فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس-سال چهارم-شماره14-زمستان1391 (1391)
 • تحلیلی تطبیقی بر نقش حمل و نقل شهری در آلودگی هوا به تفکیک مناطق شهرداری کلانشهر تهران(منوکسید کربن) با بهره گیری از GIS-فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس-سال چهارم-شماره12-تابستان1391 (1391)
 • بررسی آلودگی هوای منتج از ترافیک شهر تهران با بهره گیری از مدلLUR در تلفیق با GIS و ضرایب انتشار- فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس- سال چهارم-شماره11-بهار 1391 (1391)
 • بهره گیری از داده کاوی های مکانی و GIS همراه در فاز امداد مدیریت بحران- فصلنامه فرهنگ ایمنی،سال پنجم،شماره19،بهار1391 (1391)
 • قابلیتهای اکوتوریسم روستایی در مازندران(پهنه بندی-مدیریت حفظ وتوسعه)-دوفصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت شهری،سال نهم،بهار وتابستان1390 (1390)
 • سیستم پشتیبانی تصمیم گیری فضایی مدیریت ریسک بحرانهای طبیعی در روستاها با بهره گیری ازGIS گامی در راستای توسعه پایدار (مطالعه موردی:روستاهای استان مازندران) -فصلنامه علمی-پژوهشی روستا وتوسعه-شماره14(2)- تابستان 1390 (1390)
 • امکان سنجی کوهپیمایی تفریحی-ورزشی درجهت گردشگری استان مازندران با بهره گیری از GIS –فصلنامه علمی-پژوهشی مسکن ومحیط روستا-شماره133-بهار1390 (1390)
 • سامانه مکان مبنای مدیریت کیفیت هوای ناشی از ترافیک مبتنی بر شاخص آلودگی هوا-فصلنامه علمی-ترویجی راهور-سال هشتم-شماره15-پاییز 1390 (1390)
 • مناسب سازي معابر محلي در راستاي آرام سازي ترافيك محلات- ماهنامه راه ابریشم-سال شانزدهم، شماره 117، فروردين 1390 (1390)
 • واکاوی نگرش های عمده کنترل آلودگی هوای ناشی از ترافیک در مدیریت شهری به منظور ارائه چارچوبی منطبق بر پارادایم پایداری در تامین مالی شهرداری ها(مطالعه موردی:کلانشهر تهران)-فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس-سال سوم-شماره9-پاییز1390 (1390)
 • واکاوی سیستم اکوتوریسم پایدار در ارتباط با مخاطرات طبیعی استان مازندران با بهره گیری از GIS-فصل نامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس-سال سوم-شماره10- زمستان 1390 (1390)
 • بهره گیری از سیستم اطلاعات جغرافیایی در ادامه حیات روستا و تحقق توسعه پایدار(نمونه:گردشگری روستایی)-فصلنامه علمی-پژوهشی مسکن،محیط روستا-بهار 1389 (1389)
 • ایران محور سیاستگذاریها و جغرافیای رفتاری قدرتها در منطقه خاور میانه و خلیج فارس-ماهنامه اطلاعات سیاسی- اقتصادی-نیمه دوم 1389 (1389)
 • ارزیابی نگرش حاکم در ارتباط با کنترل آلودگی هوای ناشی از حمل و نقل شهری و ترافیک حاصله در نخست شهری ایران-فصل نامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس-سال دوم-شماره6-زمستان 1389 (1389)
 • مدلسازی انتشار آلودگی هوا با استفاده از فرایند کشف دانش تلفیق یافته باGIS-ماهنامه کامپیوتری پردازشگر،سال هشتم،شماره78،آبان ماه 1389 (1389)
 • سیستم خبره مکان مبنایHSE-MSمدیریت یکپارچه خطوط لوله انتقال فرآورده های نفتی مبتنی برSDSS،داده کاویهای فضایی وشبکه های عصبی،ماهنامه بین المللی نفت،گاز وانرژی،شماره 5،آذر1389 (1389)
 • پایش مستمر منطقه خلیج فارس با استفاده از نشا نگرهای اکولوژیکی،آلودگیهای محیطی - GISوRSبه منظور مدیریت اکوتوریسم پایدار منطبق بر چرخه دمینگ-فصلنامه خلیج فارس- تابستان 1389 (1389)
 • نیازهای شهرهای الکترونیکی فردا-مجله اطلاعات علمی-سال بیست و چهارم،شماره 8،شماره پی در پی 369،خرداد 1389 (1389)
 • معماري مفهومي شبكه اطلاعات بحران (DIN)،بهبود يافته توسط شبكه‌هاي عصبي-ماهنامه کامپیوتری پردازشگر-سال هشتم –شماره 71- اسفند ماه 1388 (1388)
 • تحلیل تناظر شهرت و کشش احساسی سفر در راستای برندآفرینی موثر؛مورد مطالعه: کلانشهر اهواز- فصلنامه علمی-پژوهشی گردشگری شهری- پذیرفته شده در انتظار چاپ (0)
 • تدقیقی بر موانع تحقق شهر هوشمند در کلانشهر اهواز از منظر نظریۀ آشوب- دو فصلنامه جغرافیای اجتماعی شهر- پذیرفته شده در انتظار چاپ (0)
 • بهره برداری هدفمند وبهینه ازداده های مکانی به کمک دانش تلفیق یافته با شبکه های عصبی وGIS-مجله هوش مصنوعی وابزار دقیق،شماره 21 (0)
 • مسیریابی بهینه خطوط انتقال برق با استفاده از الگوریتم ACOبهبودیافته باAHPوسامانه اطلاعات جغرافیایی،مجله هوش مصنوعی وابزاردقیق،شماره22 (0)
 • کاربرد ماهواره های با قدرت تفکیک بالا در شناسایی مقدمات وقوع بحرانها با توجه به ملاحظات پدافند غیرعامل- نشریه علمی تخصصی پیام مهندس - شماره 50 (0)
 • پایگاه داده شبکه های آب و فاضلاب تعامل یافته با شریانهای حیاتی دیگر وDINبا محوریت سیستم پشتیبانی تصمیم گیری GISتوزیع شده- ماهنامه کامپیوتری پردازشگر-سال هشتم-شماره 74 (0)

تالیفات

 • پایان نامه تبیین الگویی برند آفرین درتکنوشهر هوشمند رودکناری در راستای انسان گرایی شهری (دانشگاه شهید چمران اهواز) - 1400 - فارسی
 • کتاب مبانی شهرهای اسلامی (با تاکید بر دورۀ پیشامدرن) (انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز) - 1400 - فارسی
 • کتاب ساختارها و کارکردهای شهرهای اسلامی (انتشارات راه تدبیر) - 1397 - فارسی
 • کتاب مبانی سیستم اطلاعات مکانی در مهندسی عمران (انتشارات نارین رسانه) - 1396 - فارسی
 • کتاب راهنمای مقدماتیERDAS IMAGINE (نشر نیبگ) - 1394 - فارسی
 • کتاب دیدمانی بر نظریه های مطرح توسعه فراشهری در برنامه ریزی منطقه ای (نشر نیبگ) - 1394 - فارسی
 • کتاب مبانی دید استرئوسکوپی و عکسبرداری هوایی (انتشارات نگاره) - 1393 - فارسی
 • کتاب کلیات ژئوانفورماتیک (نشر نیبگ) - 1393 - فارسی
 • کتاب مفاهیم بنیانی تحلیل های مکانی در ساج با تاکید بر نگرش جغرافیایی (نشر نیبگ) - 1393 - فارسی
 • کتاب کاربست ژئوانفورماتیک(رویکردی میان رشته ای) (نشر نیبگ) - 1393 - فارسی
 • پایان نامه تلفيق هوش مصنوعي ،AHP و كشف دانش درGIS و RS به منظور بهره گيري از سيستم خبره در مديريت كيفيت هوا با تاكيد بر سازماندهي ترافيك (مطالعه موردي مناطق شهرداري تهران) (واحد علوم و تحقیقات تهران) - 1390 - فارسی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه تدریس در کاربرد رایانه در مهندسی شهرسازی(دوره کارشناسی ارشد برنامه ریزی منطقه ای) (تاکنون)
 • سابقه تدریس در کاربرد رایانه در مهندسی شهرسازی(دوره کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری) (تاکنون)
 • سابقه تدریس در زبان تخصصی در مهندسی شهرسازی(دوره کارشناسی ارشد برنامه ریزی منطقه ای) (تاکنون)
 • سابقه تدریس در نوسازی و بهسازی شهری(دوره کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری) (تاکنون)
 • سابقه تدریس در تاریخ شهر و شهرسازی در جهان(دوره کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری) (تاکنون)
 • سابقه تدریس در کارگاه شهرسازی مقدماتی(دوره کارشناسی ارشد برنامه ریزی منطقه ای) (تاکنون)
 • سابقه تدریس در آمار و مدل سازی شهری(دوره کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری) (تاکنون)
 • سابقه تدریس در آمار و مدل سازی شهری( دوره کارشناسی ارشد برنامه ریزی منطقه ای) (تاکنون)
 • سابقه تدریس در جامعه شناسی شهری(دوره کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری) (تاکنون)
 • سابقه تدریس در اقتصاد شهری (دوره کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری) (تاکنون)
 • سابقه تدریس در نظام اطلاعات جغرافیایی پیشرفته در شهرسازی(دوره کارشناسی ارشد برنامه ریزی منطقه ای) (تاکنون)
 • سابقه تدریس در برنامه ریزی مسکن (دوره کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری (تاکنون)
 • سابقه تدریس در تاریخ شهر و شهرسازی در ایران (دوره کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری) (تاکنون)
 • سابقه تدریس در نظریه های برنامه ریزی شهری (دوره کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری) (تاکنون)
 • سابقه تدریس در کارگاه شهرسازی مقدماتی (دوره کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری) (تاکنون)
 • سابقه تدریس در پردازش رقومی تصاویر(گروه مهندسی نقشه برداری) (تاکنون)
 • سابقه تدریس در مدل رقومی زمین(DTM)( گروه مهندسی نقشه برداری) (تاکنون)
 • سابقه تدریس در هیدروگرافی(گروه مهندسی نقشه برداری) (تاکنون)
 • سابقه تدریس در زبان تخصصی نقشه برداری (تاکنون)
 • سابقه تدریس در اصول ومبانیGIS(گروه مهندسی نقشه برداری) (تاکنون)
 • سابقه تدریس در مبانی سنجش از دور(گروه مهندسی نقشه برداری) (تاکنون)
 • سابقه تدریس در کاربرد عکسهای هوایی و ماهواره ای در جغرافیا (تاکنون)
 • سابقه تدریس در کاداستر(گروه مهندسی نقشه برداری) (تاکنون)
 • سابقه تدریس در سمینار نقشه برداری (تاکنون)
 • سابقه تدریس در درآمدی بر سیستم اطلاعات جغرافیایی(گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری) (تاکنون)
 • سابقه تدریس در نقشه های توپوگرافی(گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری) (تاکنون)
 • سابقه تدریس در سنجش از دور(گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری) (تاکنون)
 • سابقه تدریس در کاربرد کامپیوتر در جغرافیا(گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری) (تاکنون)
 • سابقه تدریس در بانکهای اطلاعاتی در نقشه برداری(مهندسی نقشه برداری) (تاکنون)
 • سابقه تدریس در نرم افزارهای پیشرفته و کاربردی(مهندسی نقشه برداری) (تاکنون)
 • سابقه تدریس در برنامه نویسی(مهندسی نقشه برداری) (تاکنون)
 • سابقه تدریس در ژئوانفورماتیک و کارتوگرافی تحت شبکه(مهندسی نقشه برداری) (تاکنون)
 • سابقه تدریس در ژئواستاتیستیک (تاکنون)
 • سابقه تدریس در تفسیر عکسها و تصاویر ماهواره ای(مهندسی شهرسازی) (تاکنون)
 • سابقه تدریس در متون تخصصی1(جغرافیا و برنامه ریزی شهری) (تاکنون)
 • سابقه تدریس در متون تخصصی2(جغرافیا و برنامه ریزی شهری) (تاکنون)
 • سابقه تدریس در کاربرد نقشه برداری در شهرسازی (تاکنون)
 • سابقه تدریس در متون تخصصی3(جغرافیا و برنامه ریزی شهری) (تاکنون)
 • سابقه تدریس در تفسیر نقشه های موضوعی(جغرافیا و برنامه ریزی شهری) (تاکنون)
 • سابقه تدریس در نقشه سازی عددی و اتوکد(مهندسی نقشه برداری) (تاکنون)
 • سابقه تدریس در اصول تفسیر عکسهای هوایی و ماهواره ای(جغرافیا و برنامه ریزی شهری) (تاکنون)
 • سابقه تدریس در مبانی GIS در مهندسی عمران(مهندسی عمران) (تاکنون)
 • سابقه تدریس در نقشه برداری(مهندسی معماری) (تاکنون)
 • سابقه تدریس در کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی شهری(جغرافیا و برنامه ریزی شهری) (تاکنون)
 • سابقه تدریس در میکروکلیماتولوژی(جغرافیا و برنامه ریزی شهری) (تاکنون)
 • سابقه تدریس در مبانی ژئومورفولوژی(جغرافیا و برنامه ریزی شهری) (تاکنون)
 • سابقه تدریس در روش تحقیق(جغرافیا و برنامه ریزی شهری) (تاکنون)
 • سابقه تدریس در کارگاه برنامه ریزی شهری(1) (جغرافیا و برنامه ریزی شهری) (تاکنون)
 • سابقه تدریس در کارگاه برنامه ریزی شهری(2) (جغرافیا و برنامه ریزی شهری) (تاکنون)
 • سابقه تدریس در قوانین تطبیقی اداره شهرها(جغرافیا و برنامه ریزی شهری) (تاکنون)
 • سابقه تدریس در مبانی شهرسازی و برنامه ریزی شهری(جغرافیا و برنامه ریزی شهری) (تاکنون)
 • سابقه تدریس در اصول و تکنیک های برنامه ریزی شهری(جغرافیا و برنامه ریزی شهری) (تاکنون)
 • سابقه تدریس در اصول و مبانی معماری و شهرسازی(جغرافیا و برنامه ریزی شهری) (تاکنون)
 • سابقه تدریس در اکولوژی شهری(جغرافیا و برنامه ریزی شهری) (تاکنون)
 • سابقه تدریس در برنامه ریزی حمل و نقل شهری(جغرافیا و برنامه ریزی شهری) (تاکنون)
 • سابقه تدریس در برنامه ریزی مسکن (جغرافیا و برنامه ریزی شهری) (تاکنون)
 • سابقه تدریس در توسعه فیزیکی شهرها و شهرهای جدید(جغرافیا و برنامه ریزی شهری) (تاکنون)
 • سابقه تدریس در جغرافیای شهری ایران(جغرافیا و برنامه ریزی شهری) (تاکنون)
 • سابقه تدریس در روشهای آماری در جغرافیا(1) (جغرافیا و برنامه ریزی شهری) (تاکنون)
 • سابقه تدریس در روشهای آماری در جغرافیا(2) (جغرافیا و برنامه ریزی شهری) (تاکنون)
 • سابقه تدریس در طراحی و معماری(جغرافیا و برنامه ریزی شهری) (تاکنون)
 • سابقه تدریس در هیدرولوژی شهرها(جغرافیا و برنامه ریزی شهری) (تاکنون)
 • سابقه تدریس در تحلیل فضاهای شهری (تاکنون)
 • سابقه تدریس در طرح های هادی روستایی (تاکنون)
 • سابقه تدریس در جغرافیای روستایی ایران (تاکنون)
 • سابقه تدریس در اقتصاد توسعه (تاکنون)
 • سابقه تدریس در برنامه ریزی فضای سبز شهری (تاکنون)
 • سابقه تدریس در مدیریت شهری (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیریت اجرایی فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی چشم انداز زاگرس (تاکنون)

جوایز و افتخارات

 • پذیرفته شده رتبه نخست دوره دکتری دانشگاه شهیدچمران اهواز،رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری (1394)
 • پذیرفته شده رتبه دوم کشوری در آزمون کارشناسی ارشد سال 1387،رشته GISو سنجش از دور (1387)
 • دانشجوی استعدادهای درخشان دانشگاه شهید چمران اهواز در دوره دکتری دانشگاه شهید چمران اهواز
 • دانشجوی ممتاز دوره دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری در مجموعه استعدادهای درخشان دانشگاه شهید چمران اهواز
 • رتبۀ نخست میان فارغ التحصیلان دورۀ دکتری دانشگاه شهید چمران اهواز
 • رتبه نخست آزمون جامع دکتری
 • عضو بنیاد ملی نخبگان

سایر موارد

 • متخصص شهرهای متاورسی، شهرهای کریپتویی، شهرهای هوشمند