آقای دکتر خدارحم بزی

Dr. KhodaRahm Bazi

فرد مهم علمی - Researcher ID: (10148)

48
25

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی