فصلنامه مدل سازی در مهندسی

Journal Of Modeling in Engineering

نشریه علمی-پژوهشی مدل سازی در مهندسی از انتشارات دانشگاه سمنان می باشد که به صورت فصلنامه و به زبان فارسی و خلاصه انگلیسی منتشر می شود و در زمینه های مهندسی برق و کامپیوتر، مهندسی شیمی، مهندسی مکانیک، مهندسی عمران و مهندسی مواد مقاله می پذیرد. صاحب امتیاز این فصلنامه دانشگاه سمنان می باشد و انتشار این نشریه بر اساس نامه شماره ۳۴۷۴ / ۱۲۴ مورخ ۶ /۴ /۸۰ کمیسیون انتشارات دولتی و موافقت نامه هیات نظارت بر مطبوعات انجام می گیرد.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)