آقای دکتر حمیدرضا اسکندری

Dr. Hamidreza Eskandari

استادیار مرکز مطالعات مدیریت و توسعه فناوری دانشگاه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (317909)

12
8
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی