آقای دکتر محمدتقی پرتوی

Dr. Mohammad Taghi Partovi

استادیار تحقیق در عملیات دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

فرد مهم علمی - Researcher ID: (297689)

1
24

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی