آقای دکتر جلیل مظلوم

Dr. Jalil Mazloum

دانشیار گروه مهندسی برق دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری

فرد مهم علمی - Researcher ID: (86979)

46
33
12

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی