فصلنامه پژوهش های نوین در سامانه های دفاع الکترونیکی

Journal of Modern Researches on Electronic Defense Systems

فصلنامه "پژوهش های نوین در سامانه های دفاع الکترونیکی" در راستای توسعه فرهنگ دفاع الکترونیکی و همچنین به منظور فراهم آوردن بستری مناسب برای کمک و ارتقای دانش این حوزه مهم در کشور و نیل به پیشرفت ها و دستاوردهای علمی و تخصصی جدید ، در حوزه های ذیل مقاله می پذیرد:

سامانه های جمع آوری اطلاعات ارتباطی و راداری(گیرنده های ارتباطی و راداری، آنتن)
پردازش سیگنال ارتباطی و راداری
شناسایی و تجزیه و تحلیل داده ها (جمع اوری ،الگوریتها، رمز و آشکارسازی)
مدل سازی و شبیه سازی (تکنیک های اختلال و فریب الکترونیکی،تکنیکهای حفاظت الکترونیکی،کلاتر، دکوی، سطح مقطع راداری، انتشار امواج ارتباطی و راداری)
فناوری های نوپدید و نوظهور در سامانه های دفاع الکترونیکی (فرامواد ،تراهرتز، مادون قرمز،طیف گسترده و ...)
فناوریهای اپتیک و لیزری و انرژی مستقیم
مدیریت، برنامه ریزی و سناریو نویسی در حوزه دفاع الکترونیکی
سایر حوزه های مرتبط ( مخابرات ماهواره ای و ادوات مایکرویو و ...)

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات