آقای دکتر حسن حاجی کاظمی

Dr. Hasan Haji kazemi

استاد مهندسی عمران- دانشگاه فردوسی مشهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182805)

48
9
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی