آقای پروفسور محمود شریعتی

Prof. Mahmoud Shariati

دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (246318)

90
27
18

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی