آقای پروفسور جعفر اسکندری جم

Prof. Jafar Eskandari Jam

استاد دانشگاه مالک اشتر

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179289)

77
58
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی