آقای دکتر مسلم نجفی

Dr. Moslem Najafi

استادیار، مجتمع مواد و فناوری های ساخت، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

فرد مهم علمی - Researcher ID: (247391)

49
13
1
9

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

  • عضو وابسته انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران
  • عضو پیوسته انجمن مهندسی سواحل و سازه های دریایی ایران
  • عضو پیوسته انجمن پلیمر ایران
  • عضو پیوسته انجمن علوم و فنون دریایی ایران
  • عضو حقیقی انجمن ساخت و تولید ایران
  • عضو پیوسته انجمن علوم و فناوری های شیمیایی ایران
  • عضو انجمن کامپوزیت ایران
  • عضو پیوسته انجمن مهندسی شیمی ایران
  • عضو وابسته انجمن هوافضای ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تحصیلات تخصصی