آقای محرم حبیب نژاد کورایم

Moharam Habib Nejad

استاد گروه مهندسی مکانیک- دانشگاه علم و صنعت ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176428)

66
14
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی