آقای دکتر سیدابوذر فنایی

Dr. S.Abozar Fanaee

استادیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند

فرد مهم علمی - Researcher ID: (308228)

30
8
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی