آقای امین قلی زاد

Amin Gholizad

استاد، دانشگاه محقق اردبیلی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176323)

67
11
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی