آقای دکتر علی نوری قراحسنلو

Dr. Ali Nouri Qarahasanlou

استادیار، گروه مهندسی معدن، دانشکده فنی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران

Researcher ID: (284333)

6
3

مقالات کنفرانسهای داخلی