آقای دکتر آرمان ساجدی نژاد

Dr. Arman Sajedi Nejad

استادیار پژوهشکده فناوری اطلاعات، گروه پژوهشی مدیریت فناوری اطلاعات

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182669)

18
7
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی