آقای داود طغرایی

Davoud Toghraii

رئیس دانشکده مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177255)

73
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی