آقای دکتر دانیال قهرمانی مقدم

Dr. Daniyal Ghahramani Moghadam

استادیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی قوچان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (313908)

9
4
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی