پایش علمی در شهر قوچان

14کنفرانس
4,795سند علمی
5مرکز علمی
2نشست95پژوهشگر
شهرداری قوچان

شهرداری قوچان در رتبه 95 از نظر تعداد مقالات پژوهشی در بین شهرداریهای کل کشور قرار دارد. تاکنون 6 مقاله برای شهرداری قوچان منتشر شده است. پژوهشگران و کارشناسان شهرداری قوچان در تهیه و انتشار 11 مقاله همکاری داشته اند.

کنفرانس های شهر قوچان
مراکز علمی شهر قوچان
نشست های شهر قوچان