آقای دکتر مجید ساده دل

Dr. Majid Sadedel

استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس

Researcher ID: (331018)

5
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور