آقای جواد یزدان پناه

Javad Yazdan Panah

استاد گروه مهندسی برق و مکانیک- دانشگاه تهران

Researcher ID: (176427)

3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران