آقای دکتر ابوالفضل عزیزیان

Dr. Abolfazl Azizian

استادیار گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (298457)

37
14
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی