نشریه مطالعات برق آپادانا

Apadana Journal of Electrical Studies

نشریه مطالعات برق آپادانا، توسط موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز منتشر می شود.

این نشریه در حوزه های مرتبط با برق و مهندسی برق مقاله می پذیرد.