فصلنامه پژوهش های نوین در شهرهوشمند

New researches in the smart city

فصلنامه پژوهش های نوین در شهرهوشمند توسط موسسه آموزش عالی آپادانا به صورت فیزیکی و آنلاین منتشر می شود.

این مجله در حوزه های مرتبط با علوم برق و کامپیوتر مقاله می پذیرد.

مدت زمان داوری برای مقالات ۴ هفته می باشد.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)