مجله مهندسی برق و سیستم های هوشمند

Journal of Electrical Engineering and Intelligent Systems

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد به منظور توسعه فضای علمی و پژوهشی در زمینه گرایش های مهندسی برق و سیستم های هوشمند، مجله ای تحت عنوان "مهندسی برق و سیستم های هوشمند" به چاپ می رساند. نظر به اهمیت جایگاه سیستم های هوشمند در علوم مختلف و همچنین توسعه روز افزون علوم مهندسی برق و سابقه دانشگاه آزاد اسلامی گناباد در این زمینه و برگزاری چندین کنفرانس مهندسی برق موفق، مجوز مجله از سمت سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی صادر شده است. کلیه مقالات به چاپ رسیده در این نشریه، به مدد پژوهشگران با سابقه در زمینه های مرتبط، تحت فرآیند دقیق داوری قرار گرفته است.

حوزه های تحت پوشش:

· مهندسی برق (الکترونیک قدرت مخابرات کنترل)، مهندسی کامپیوتر، هوش مصنوعی و کاربردهای آن، سیستم های هوشمند، یادگیری ماشین، یادگیری عمیق، شبکه های عصبی مصنوعی، الگوریتم های تکاملی، سیستم های هوشمند در پزشکی، بهینه سازی، منطق فازی و کاربردهای آن