آقای جلیل وحدتی خاکی

Jalil Vahdati Khaki

استاد،دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180607)

109
17
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی