آقای مهندس ابوالفضل خالقی نژاد

Engineer abolfazl khaleghinejad

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد (استخراج فلزات) دانشگاه فردوسی مشهد

Researcher ID: (40063)

4
2
2

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

  • تدریس دانشگاهی در تدریس دروس مهندسی مواد (1399-تاکنون)
  • سابقه کار صنعتی در مسئول شیفت عملیات کارخانه بابک مس ایرانیان (1398-تاکنون)