پایش علمی در شهر شهر بابک

2کنفرانس
133سند علمی
2مرکز علمی
1نشست9پژوهشگر

شهرداری شهر بابک در رتبه 384 از نظر تعداد مقالات پژوهشی در بین شهرداریهای کل کشور قرار دارد. تاکنون 0 مقاله برای شهرداری شهر بابک منتشر شده است. پژوهشگران و کارشناسان شهرداری شهر بابک در تهیه و انتشار 0 مقاله همکاری داشته اند.

کنفرانس های شهر شهر بابک
مراکز علمی شهر شهر بابک
نشست های شهر شهر بابک