فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران

فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران از سال ۱۳۸۲ توسط دانشگاه فردوسی مشهد به زبان فارسی منتشر می شود.

فرآیند پذیرش مقالات در نشریه پژوهشهای زراعی ایران:

۱- ثبت مقاله توسط نویسنده در سامانه نشریه شامل تکمیل مشخصات نویسندگان، بارگذاری مقاله طبق فرمت درخواستی نشریه و ارسال فرم تعهدنامه 
۲- اعلام نظر سردبیر و هیات تحریریه در ارتباط با مقاله و در صورت نیاز ارجاع به دبیر تخصصی 
۳- عودت مقاله به نویسنده جهت برخی اصلاحات ساختاری (در صورت وجود) 
۴- ارائه مقاله به ۳ داور متخصص در زمینه موضوعی مقاله 
۵- بررسی مقاله و اعلام نظر توسط داوران به همراه تکمیل فرم ارزیابی و اطلاع به سردبیر در خصوص کیفیت و کمیت مقاله 
در این مرحله سه حالت ممکن است: 
الف. درصورت رد مقاله توسط ۲ داور، مقاله از فرآیند مجله خارج و به نویسنده اطلاع داده می‌شود. 
ب. درصورت درخواست بازنگری کلی یا جزیی مقاله از طرف داوران (حداقل ۲ داور)، مقاله جهت بازبینی و اصلاح به نویسندگان عودت می‌شود. 
ج. اگر داوران در فرصت مقرر داوری را انجام ندهند در این صورت مجددا مقاله به داوران جدید ارسال خواهد شد. 
۶- ارائه مجدد مقاله تصحیح شده از سوی نویسندگان به همراه فایل پاسخ به سوالات داوران (حداکثر دو هفته) 
۷- ارسال مقاله تصحیح شده به ارزیاب نهایی جهت بازبینی مقاله 
۸- ارائه نظر نهایی داوران مبنی بر پذیرش یا رد مقاله 
۹- تایید فرآیند داوری در جلسه هیات تحریریه نشریه 
۱۰- در صورت رد مقاله به نویسنده اطلاع داده می‌شود و در صورت پذیرش به مرحله بعدی می‌رود.
۱۱- مقالات پذیرش شده جهت واریز مبلغ انتشار نشریه (یک میلیون ریال) به نویسنده عودت می‌شود. 
۱۲- مدت انتظار مقالات در نوبت چاپ بستگی به تعداد مقالات تایید شده دارد.

لازم به ذکر است در کلیه مراحل بررسی مقاله نه نویسندگان از اسامی داوران مطلع خواهند شد و نه داوران از اسامی نویسندگان مقاله

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات