مقالات فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران، دوره 19، شماره 4