آقای پروفسور مهران هودجی

Prof. Mehran Hoodaji

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (418534)

89
31

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی