فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی

Public Administration Perspective

نشریه‌ی چشم‌انداز مدیریت دولتی، به عنوان یکی از نشریه‌های اثرگذار در اداره‌ی امور عمومی، توسط دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی در هر فصل منتشر می‌شود. این نشریه اقدام به انتشار مقاله‌هایی پیرامون کلیه‌ی جنبه‌های اداری امور عمومی، خط‌مشی‌گذاری و نظام اداری می‌نماید. از این رو هیئت تحریریه‌ی این نشریه به مقاله‌هایی خوش‌آمد می‌گوید که چالش‌های مهم اداری که می‌تواند منجر به پیشرفت‌های نظری و پژوهشی شود را پوشش دهد.

اهداف نشریه:

۱)     ارتقای هویت رشته‌ی مدیریت دولتی در ایران

۲)     تقویت جایگاه مدیریت دولتی در هرم حکمرانی ملی ایران

۳)     طرح مباحث و نظریه‌های جدید در حوزه‌ی اداره‌ی امور عمومی

۴)     انتشار پژوهش‌هایی با هدف حل مشکلات بخش عمومی

۵)     گسترش دانش اداره‌ی امورعمومی

۶)      شکل‌دهی گفتمان بین اندیشمندان و کارگزاران کشور

۷)     گسترش سطح تحلیل‌های تطبیقی و انتقادی از چالش‌هایی که دولت‌های معاصر با آنها مواجه می‌باشند.

محدوده‌ی مورد پوشش نشریه:

۱)     مباحث و چالش‌های خط‌مشی‌گذاری عمومی در ایران و جهان

۲)     چالش‌ها و مباحث مرتبط با بخش عمومی و نظام اداری

۳)     حکمرانی، چالش‌ها و مباحث جدید آن

۴)     مالیه‌ی عمومی و بودجه‌ریزی در بخش عمومی

۵)     رفتار سازمانی و مدیریت رفتار سازمانی کارکنان بخش عمومی و دولتی

۶)      اداره‌ی امور پرسنل (مدیریت منابع انسانی) در بخش عمومی

۷)     مباحث مرتبط با طراحی سازمان‌های دولتی

۸)     چالش‌ها و موضوعات مربوط به حوزه‌ی مدیریت پیشرفت و توسعه‌ی شهری و روستایی

۹)     مباحث مرتبط و نوین مدیریت تحول در بخش عمومی و دولتی 

۱۰)   مدیریت بحران در بخش دولتی

۱۱)    مدیریت تطبیقی و توسعه

۱۲)   مدیریت استراتژیک و راهبردی در بخش دولتی

۱۳)   آینده پژوهی در مطالعات مدیریت دولتی

۱۴)   سیاست گذاری در حوزه علم، دانش و فناوری

۱۵)   مدیریت سازمان‌های دولتی در حوزه مالی و اقتصادی

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات