خانم دکتر آذر کفاش پور

Dr. Azar Kafashpour

استاد تمام ،گروه مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176672)

47
24
1
1
6

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

سوابق استادی

  • استادیار فردوسي(1369-تاکنون )

تحصیلات تخصصی

  • دکتری تخصصی مديريت استراتژيك شهيد بهشتي1380-1386

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار دانشگاهی در 33 سال (1369-1401)