تبیین رابطه بین ادراک کارکنان از ارگونومی سازمانی و کیفیت ارائه خدمات اداری

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 323

فایل این مقاله در 24 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PUBL-9-2_005

تاریخ نمایه سازی: 19 مهر 1400

چکیده مقاله:

بی توجهی به ملاحظات ارگونومی در محیط کار، هزینه های هنگفتی را هم برای کارکنان و هم برایکارفرما و مدیر بهوجود می آورد و باعث کاهش کیفیت و بهره وری می شود . کیفیت ددمات، ارتطانزدیکی با رضایت مشتری دارد. در این راستا پژوهش حاضر که از نو توصیفی  کاربردی است، بهبررسی رابطه بین ارزیابی کارکنان از ارگونومی سازمانی و ادراک مشتریان از کیفیت ددمات می پردازد.در استان دراسان جنوبی به تعداد » بانک کشاورزی « جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شعب ۳۵شعطه است؛ بر این اساس با توجه به جدول نمونه گیری مورگان تعداد ۳۲ شعطه که در ۲۳ شهر این استانپراکنده هستند با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخا شدند ودرنهایت داده های مربو به ۳۱ بررسی و تحلیل شد. نتایج نشان دهنده ارتطا » بانک کشاورزی « شعطهبین ارگونومی شعب با کیفیت ددمات و ابعاد عوامل محسوس، همدلی، قابل اعتطار بودن و پاسخگوییاست. ارتطا ارگونومی شعب با قابلیت اطمینان آن ها تایید نشد. بیشترین مقدار ضریب همطستگی بینارگونومی و عامل قابلاعتمادبودن بهدست آمد و کمترین مقدار متعلق به ارتطا بین ارگونومی و عاملهمدلی است.ک

نویسندگان

مهدی مرتضوی

. دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.

زهره شرعی

. مربی، دانشگاه پیام نور، تهران.

محمدرضا مالکی

مربی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، تهران.

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • اعرابی، محمد؛ اسفندیاری، شهرام ) ۱۳۸۲ (. تعیین و اندازه ...
 • تاریخچه ارگونومی ) ۱۳۸۰ (. پیام ارگونومی. نشریه دادلی انجمن ...
 • جلالی نایینی، غلامرضا ) ۱۳۸۳ (. پرسشنامه سنجش و ارزیابی ...
 • چوبینه، علیرضا؛ امیرزاده، فرید ) ۱۳۷۹ (. کلیات بهداشت حرفه ...
 • حافظی، محسن ) ۱۳۷۴ (. ارگونومی، به مانند یک پازل. ...
 • حیدریان، کیوان ) ۱۳۸۳ (. ارزیابی ارگونومیکی ایستگاه های کار ...
 • دداداده، یاسمن ) ۱۳۸۳ (. بهینه سازی پست کار کاربر ...
 • جز کنعانی، معصومه؛ مرتضوی، باقر؛ دوانین، علی؛ اصیلیان، حسن ) ...
 • دلخواه، جلیل ) ۱۳۸۲ (. پایان نامه کارشناسی ارشد: طراحی ...
 • رضاییان، علی ) ۱۳۸۶ (. مطانی سازمان مدیریت، انتشارات سمت، ...
 • شاهین، آرش و همکاران ) ۱۳۸۳ (. مدل SERVQUAL و ...
 • شهریاری احمدی، منصوره ) ۱۳۸۶ (. روانشناسی عوامل انسانی )ارگونومی( ...
 • صادقی نائینی، حسن ) ۱۳۷۹ (. اصول ارگونومی در طراحی ...
 • صرا ، علیرضا ) ۱۳۸۲ (. فرایند استانداردسازی ددمات در ...
 • صدرا ابرقویی؛ ناصر، حسن حسینی نسب ) ۱۳۸۸ (. آنتروپومتری ...
 • صمدی، صادق ) ۱۳۸۵ (. اصول ارگونومی.ا نتشارات چهر، تهران ...
 • عطایی، قاسم ) ۱۳۷۸ (. جایگاه علم ارگونومی در مدیریت ...
 • کردناییج، اسدالله ) ۱۳۸۳ (. مشتریمداری: رمز موفقیت سازمان های ...
 • تطیین رابطه بین ادراک کارکنان از ... )شرعی و همکاران( ...
 • نعمتیان، حمیدرضا ) ۱۳۸۲ (. شکا های کیفیت در ددمات ...
 • Attaran, M., & Wargo, B. (۱۹۹۹). Succeeding with ergonomics in ...
 • Bohr PC. (۲۰۰۰). Efficacy Of Office Ergonomics Education. J Occup ...
 • Cohen AL, Colligan MJ, Editors. (۱۹۹۸). Assessing Occupational Safety And ...
 • Ergonomic Checklist.(۱۹۹۸). Encyclopedia of Occuptional Health and Safety. Published by ...
 • Fanello S., Jousset, N. (۲۰۰۲). Evaluation of a training program ...
 • Fernandez, J. (۱۹۹۵). Ergonomics in the workplace. Facilities, ۱۳, ۲۰-۲۷ ...
 • Gonzalez, B. A., Adenso, D., Belarmino, T., & Gonzalez ,P.(۲۰۰۳). ...
 • Gronroos, C. (۲۰۰۱). Service Management & Marketing. Second Edition, Wiley ...
 • Hendrick, HW. (۲۰۰۵). Macroergonomics: a conceptual model for integrating human ...
 • Hignett, S. and McAtamney, L. (۲۰۰۰) Rapid Entire Body Assessment ...
 • Karapetrovic, S.(۱۹۹۹). Iso ۹۰۰۰, service quality and ergonomics. Managing service ...
 • Karesh T, Moro P, & Smith J. (۲۰۰۱). The Efficacy ...
 • Kearney, D.(۱۹۹۵). Planning for facilities compliance with OSH's ergonomics regulations: ...
 • Kleiner, BM. (۱۹۹۶). Macroergonomics lessons learned frome large scale change ...
 • Kogi, K., & Kawakami, T.(۱۹۹۷). Current research Ergonomics. Environmental Management ...
 • Lewis JR, Krawiec M, Confer E, et al. (۲۰۰۲). Masculoskeletal ...
 • Moore, JS. (۱۹۹۷). Office Ergonomics Programs: A case Study Of ...
 • Reevees, C.A., & Bendnar, D.A. (۱۹۹۴). An Exploration of the ...
 • Rowan, M.P., & Wright, P. C. (۱۹۹۴). Ergonomins is good ...
 • چشم انداز مدیریت دولتی شماره ۳۴ تابستان ۱۳۹۷Schwind, G.F. (۱۹۹۶). ...
 • Tarcan, E., Varol, E. S., & Metin, A. (۲۰۰۴). A ...
 • Yang, C. C., Cheng, L. Y., & Sung, D. (۲۰۱۱). ...
 • Ye, Qiang, Li, Huiying, Wang, Zhisheng & Law, Rob (۲۰۱۲). ...
 • Occupational Health & Safety, August ۱۹۸۹, NO ۱۹۲ ...
 • Arqs. A., Westgard. Rh., & Strandew, E., (۱۹۸۸). Postural, Load ...
 • نمایش کامل مراجع