آقای پروفسور منصور میر احمدی

Prof. mirahmadi Mirahmadi

جامعه الشهید بهشتی- طهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185254)

4
56

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی