فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر

Institute for Humanities and Cultural Studies

فصلنامه علمی‌پژوهشی «جستارهای سیاسی معاصر» به صاحب‌امتیازی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از بهار و تابستان سال ۱۳۸۹ منتشر شده است. این نشریه برای انعکاس و ارائه دستاوردهای مطالعات علمی و پژوهش‌های استادان و پژوهشگران معاصر در حوزه علوم سیاسی و اندیشه سیاسی و موضوعات مرتبط با آن (اعم از مطالعات میان‌رشته‌ای و کاربردی) فعالیت می‌کند.
این نشریه به استناد نامه کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شماره ۳/۱۹۶۲۴۴ و تاریخ ۱۳۹۱.۹.۲۲ رتبه علمی‌پژوهشی دریافت کرده است.
مقالات نشریه به دو زبان فارسی یا انگلیسی انتشار می‌یابد.