آقای دکتر محمدرحیم عیوضی

Dr. Mohammad Rahim Eyvazi

رئیس کمیسیون آینده پژوهی و استاد دانشگاه شاهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185317)

21
85
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی