فصلنامه علمی «آینده پژوهی راهبردی»

The future of strategic research

فصلنامه علمی «آینده‌پژوهی راهبردی» نشریه تخصصی دفتر آینده‌پژوهی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی است که با همکاری انتشارات راهبردی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی منتشر می‌شود. این نشریه به منظور پیشبرد و ارتقای علم، توسعه کمی و کیفی مقالات، بهبودبخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی، عرضه نتایج تحقیقات پژوهشگران در حوزه دانش آینده‌پژوهی و علوم راهبردی، ایجاد ارتباط میان مراکز آموزشی، پژوهشی و در نهایت ارائه دستاوردهای نوین در حوزه دانش آینده‌پژوهی و علوم راهبردی منتشر می‌شود.

نشریه آینده‌پژوهی راهبردی مفتخر است که میزبان مقالات اندیشمندان و پژوهشگران این حوزه باشد و از همه ایشان در جهت همین امر، دعوت به عمل می‌آورد.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات