آقای دکتر حمید پارسانیا

Dr. hamid parsania

دانشیار جامعه شناسی دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179932)

2
80
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی