فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی

Journal Of Islam & Social Studies

فصلنامه اسلام ومطالعات اجتماعی توسط پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به زبان فارسی منتشر می شود.

این فصلنامه علمی پژوهشی با هدف توسعه تحقیقات در حوزه­ مطالعات فرهنگی و اجتماعی با رویکرد دینی، تبیین مبانی معرفتی و فلسفی علم اجتماعی دینی، تدوین و ترویج دانش اجتماعی اندیشمندان مسلمان،گسترش و هدایت حوزه‌های دانش نظری و کاربردی در عرصه فرهنگی و اجتماعی متناسب با نیازهای جامعه هدف در جهت تکوین علوم انسانی اسلامی ،تولید ادبیات بومی-اسلامی در حوزه فرهنگ و اجتماع، ایجاد انگیزه و بسترسازی پژوهش در حوزه مطالعات فرهنگی و اسلامی، توسعه همکاری و تعامل علمی بین استادان و پژوهشگران حوزه و دانشگاه و... از سال ۱۳۹۳ در حوزه علوم اسلام و مطالعات اجتماعی مقاله می پذیرد.