آقای دکتر قاسم زائری

Dr. Ghasem Zairi

رئیس پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

فرد مهم علمی - Researcher ID: (352048)

27
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی