آقای عبدالهادی فقهی زاده

Abdolhadi Feghhi Zadeh

دانشیار دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184570)

6
68
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی