آقای دکتر مجید روحی دهکردی

Dr. Majid Roohi dehkordi

استادیار علوم قرآن و حدیث دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (383145)

6
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور