آقای دکتر عزیز نجف پور آقابیگلو

Dr. Aziz Najafpour

رئیس واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی

Researcher ID: (415593)

5
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور