دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران

Journal of Iranian Architecture & Urbanism

به منظور گسترش و پیشبرد و ارتقای علمی در عرصه های معماری و شهرسازی و توسعه کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه های معماری، معماری منظر، برنامه ریزی شهری، طراحی شهری، مرمت بافت و ابنیه، طراحی صنعتی و نظیر آن ها، انجمن علمی معماری وشهرسازی ایران از سال ۱۳۸۸، تشکیل شده است و در راستای مستند سازی و تقویت پژوهش های مرتبط، طبق آیین نامه کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، و مجوز شماره ۳/۲۱۱۰۰۳ مدیر کل دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی از پاییز ۱۳۸۹علمی - پژوهشی محسوب شده و اولین شماره آن منتشر شد.

مقالات ارسالی برای این نشریه به‌صورت دوسویه ناشناس داوری می‌شوند و پس از داوری و موافقت هیئت تحریریه به چاپ خواهند رسید.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات