آقای دکتر حسن صادقی نایینی

Dr. Hasan Sadeghi Naeini

دانشیار دانشگاه علم و صنعت

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184156)

38
19
11
5
23

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

 • عضو International Ergonomics Association (IEA) Human Factors and Sustainable Development Technical Commi
 • نایب رئیس مدرسان طراحی صنعتی کشور
 • عضو مفاخر معماری ایران
 • عضو بهداشت کار ایران
 • عضو Chartered Institute of Ergonomics & Human Factors (CIEHF)

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات

 • کتاب “Design, Visual Communication and branding چاپتر 2 (کمبریچ) - 2022 - انگلیسی
 • کتاب Light in Engineering, Architecture & the environment چاپتر 5 (WIT) - 2012 - انگلیسی
 • کتاب کتاب مبانی ارگونومیک طراحی کاربرمحور و طراحی تجربه کاربری از منظر طراحی صنعتی (وارش) - 1402 - فارسی
 • کتاب مقدمه ای بر ارگونومی پایدار (دانشگاه علم و صنعت ایران) - 1401 - فارسی
 • کتاب اصول ارگونومی در ورزش و طراحی تجهیزات ورزشی (خانواده سالم) - 1400 - فارسی
 • کتاب اصول ارگونومی در طراحی واسط های کاربری (دانشگاه علم و صنعت ایران) - 1399 - فارسی
 • کتاب معماری ارگونومیک توسعه محصول (وارش) - 1399 - فارسی
 • کتاب روش تحقیق در طراحی محیط . محصول. خدمات (وارش) - 1398 - فارسی
 • کتاب آنتروپومتری کاربردی (ژاله) - 1395 - فارسی
 • کتاب ارگونومی شهری-شهر ارگونومیک (سازمان زیباسازی شهر تهران) - 1391 - فارسی
 • کتاب اصول ارگونومی در طراحی سیستم های حمل دستی کالا (فن آوران) - 1388 - فارسی

سوابق استادی