آقای دکتر حیدر صادقی

Dr. Heydar Sadeghi

استاد دانشگاه خوارزمی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183902)

77
79
42
24

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات

 • کتاب توسعه سرعت (علم و حرکت) - 1399 - فارسی
 • کتاب دستگاه ها و کاربردهاي بيومکانيکي بيوفيدبک (موسسه آموزشي تاليفي راشدان) - 1399 - فارسی
 • کتاب آزمایشگاه بیومکانیک ورزشی (حتمی/تهران) - 1398 - فارسی
 • کتاب تجربه هايي در تحريک مغز (زاگرو) - 1398 - فارسی
 • کتاب ماراتن از نگاه بيومکانيکي، روان شناسي، تغذيه و علم تمرين (شعاع دانش) - 1398 - فارسی
 • کتاب حرکت شناسي براي درمان هاي دستي (ماساژ درماني) (امین نگار) - 1398 - فارسی
 • کتاب تحليل بيومکانيکي مهارت هاي ورزشي و حرکتي آزمايشگاهي و ميداني (امین نگار) - 1398 - فارسی
 • کتاب بيومکانيک تاندون ها و ليگامنت ها (امین نگار) - 1398 - فارسی
 • کتاب مدلينگ (ستایش هستی) - 1397 - فارسی
 • کتاب تي آر ايکس - 1397 - فارسی
 • کتاب آناتومي مچ و دست (راشدان) - 1397 - فارسی
 • کتاب رولينگ فوم (گیوا) - 1397 - فارسی
 • کتاب تعادلُ کنترل باسجر در حرکات انسان (ستایش) - 1396 - فارسی
 • کتاب هيدروترابي(بروتکل هاي حرکت درماني در آب و خشکي) (ستایش) - 1396 - فارسی
 • کتاب آناتومي تنيس خاکي (زند شیراز) - 1396 - فارسی
 • کتاب آناتومي دووميداني (زند شیراز) - 1396 - فارسی
 • کتاب آناتومي بدن سازي (علم و حرکت) - 1396 - فارسی
 • کتاب آناتومي تمرينات قدرتي با وزن بدن (علم و حرکت) - 1396 - فارسی
 • کتاب حرکات ممنوعه در تمرينات ورزشي (علم و حرکت) - 1395 - فارسی
 • کتاب بیومکانیک آسیب های عضلانی (علم و حرکت) - 1394 - فارسی
 • کتاب آناليز باليني گام از تيوري تا عمل (قلم علم) - 1394 - فارسی
 • کتاب علم واليبال: پلايومتريک (رسانه تخصصی) - 1394 - فارسی
 • کتاب Reading Manual in Physcal Education and Sport Sciences (حتمی/تهران) - 1393 - فارسی
 • کتاب آناتومي پلاتس (حتمی/تهران) - 1393 - فارسی
 • کتاب پردازش سيگنال و سيستم هاي خطي در علوم حرکتي (حتمی/تهران) - 1393 - فارسی
 • کتاب نورومکانيک و حرکت انسان (حتمی/تهران) - 1393 - فارسی
 • کتاب بيومکانيک کاربردي مفاهيم و ارتباطات (حتمی/تهران) - 1393 - فارسی
 • کتاب مباني بيومکانيک بهينه سازي عملکرد ورزشي (حتمی/تهران) - 1393 - فارسی
 • کتاب کينانتروپومتري و راهنماي آزمايشگاه فيزيولوژي تمرين (حتمی/تهران) - 1393 - فارسی
 • کتاب بيومکانيک عضلات اسکلتي (علم و حرکت) - 1393 - فارسی
 • کتاب واژه نامه موضوعي بيومکانيک ورزشي (حتمی/تهران) - 1392 - فارسی
 • کتاب بيومکانيک آسيب هاي عضلاني (علم و جرکت/تهران) - 1392 - فارسی
 • کتاب منتخبي از مقالات علمي-پژوهشي ISI بيومکانيک (حتمی/تهران) - 1391 - فارسی
 • کتاب منتخبي از مقالات علمي-پژوهشي بيومکانيک ISC (حتمی/تهران) - 1391 - فارسی
 • کتاب مباني بيوفيزيک حرکات انسان (حتمی/تهران) - 1391 - فارسی
 • کتاب بيومکانيک، اصول و کاربردها (حتمی/تهران) - 1391 - فارسی
 • کتاب آناتومي شنا (حتمی/تهران) - 1391 - فارسی
 • کتاب راهنماي آزمايشگاه بيومکانيک ورزشي (حتمی/تهران) - 1391 - فارسی
 • کتاب ارگونومي در ورزش و فعاليت بدني –افزايش عملکرد و بهبود ايمني (حتمی/تهران) - 1390 - فارسی
 • کتاب فیزیک برای تربیت بدنی و علوم ورزشی (سمت/تهران) - 1388 - فارسی
 • کتاب مقدمات بیومکانیک ورزشی (سمت/تهران) - 1384 - فارسی
 • کتاب بیومکانیک راه رفتن (بامداد/تهران) - 1384 - فارسی