آقای دکتر عباس فرجاد پزشک

Dr. Abbas Farjad pezeshk

استاد گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه بیرجند

فرد مهم علمی - Researcher ID: (308005)

4
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور