تاثیر هشت هفته تمرین استقامتی بر برخی پارامترهای بیومکانیکی استخوان ران موش های صحرایی نر مسن

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 419

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SMJ-7-18_002

تاریخ نمایه سازی: 23 آبان 1397

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر هشت هفته تمرین استقامتی بر برخی پارامترهای بیومکانیکی استخوان ران موش -های صحرایی نر مسن بود. بیست سر موش صحرایی نر نژاد ویستار 20 ماهه (میانگین وزن 15/4±360/5 گرم) بهصورت تصادفی به دو گروه تجربی (n=10) و کنترل (n=10) تقسیم شدند. گروه های تمرینی به مدت هشت هفته، هر هفته پنج روز و روزی 60 دقیقه با سرعت 28 متر بر دقیقه روی نوارگردان می دویدند. پس از خارج کردن استخوان رانآزمودنی ها، از آزمون فشار مکانیکی خمش سه نقطه ای برای تعیین تغییرات سختی، انرژی شکست، قدرت و درصدتغییر شکل استخوان استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان داد که هشت هفته تمرین استقامتی بر سختی، قدرت،انرژی شکست و درصد تغییر شکل استخوان ران موش های نر سالمند تاثیر معناداری ندارد که دلیل این امر ممکن استناشی از سن و جنس آزمودنی و همچنین پروتکل تمرین باشد؛ بنابراین پیشنهاد می شود مطالعات بیشتری در این زمینهانجام شود.

نویسندگان

سیما محمدآملی

کارشناس ارشد بیومکانیک ورزشی، دانشگاه خوارزمی

حیدر صادقی

استاد بیومکانیک ورزشی، دانشگاه خوارزمی

منیژه مختاری دیزجی

استاد فیزیک پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس