خانم دکتر فریبا محمدی

Dr. Fariba Mohammadi

استادیار پژوهشگاه علوم ورزشی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183905)

4
21
7
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی